Gölbaşı :
z     z
04 Haziran 2015, 16:03
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

VERGİYE TABİ MATRAHI AZALTMANIN BİR YOLU!

“Özsermayeye İlişkin Faizin İndirilmesine İzin Veren Yasal Düzenleme:”

VERGİYE TABİ MATRAHI AZALTMANIN BİR YOLU!

VERGİYE TABİ MATRAHI AZALTMANIN BİR YOLU!

 

Ali ÇAKMAKCI

E. Hesap Uzmanı, YMM, BD, Vergi Bölüm Bşk.

 

Daha önceki yazımızda 6102 sayılı TTK’nın hisse geri satışına ilişkin hükümlerine ve kar dağıtımına bağlı vergilendirmeye ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bu yazımızda ise ortaklar tarafından hisse geri satışı yoluyla elde edilen fonların tekrar nakit sermaye artışı şeklinde kullanılıp, doğrudan veya dolaylı yollarla nakit özsermayeye dönen bu fonlara ilişkin faizin kurumlar vergisi matrahından düşülüp düşülemeyeceğini tartışmaya açmayı planlamaktayız.

 

Özsermayeye İlişkin Faizin İndirilmesine İzin Veren Yasal Düzenleme:

 

6637 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Kanunda bazı önemli değişiklikler yapılmış olup, detayları aşağıda yer almaktadır:

 

1-Nakit Özsermaye Faizinin İndirimi Mümkün Hale Getirilmiştir:

 

Kanun ile nakdi sermaye artışı yapan sermaye şirketlerinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bilindiği üzere Türk şirketlerinin ciddi şekilde borç yükü taşıması, beraberinde çok önemli riskleri de bünyesinde taşımaktadır. Bu kapsamda, özsermaye lehine bazı özel düzenlemeler gündeme alınarak bu şirketlerin sermaye yapılarının daha sağlıklı bir çerçeveye oturtulması hedeflenmiştir.

 

Kanun ile 5520 sayılı KVK’nın 10. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenerek “sermaye şirketlerindeki” “nakit sermaye artışları” üzerinden hesaplanan faizin kurumlar vergisi matrahından indirilmesiimkanı sağlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, sadece sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışlarının teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

 

Bu durumda, sermaye şirketi olmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile gerçek kişi mükellefler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. Ayrıca, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, varlık kiralama şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri gibi finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri de bu haktan yararlanamayacaktır.

 

Buna göre; sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden “ilgili hesap döneminin sonuna kadar” hesaplanan faiz tutarının % 50'si kurumlar vergisi matrahından beyanname üzerinde indirim konusu edilebilecektir.

 

Kanun hükmünde geçerli olan faiz, T.C. Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan TL Cinsinden Ticari Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Yıllık Ortalama Faiz Oranı" dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

Yukarıda açıklanan indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin “tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere” izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacaktır. Tescil yapılmadığı sürece indirim imkanı bulunmamaktadır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 

İndirim tutarı, aynen kıstamortisman uygulamasındaki gibi “nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır”. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen tutarlar sonraki hesap dönemlerine devredebilecektir. Bir diğer ifadeyle, zarar artırıcı unsur olarak dikkate alınacaktır.

 

2-Kapsama Dahil Olmayan Sermaye Artışları:

 

Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

 

Keza, geçmiş yıllar karları, sermaye ve kar yedekleri gibi işletme özkaynakları içinde yer alan değerlerin sermayeye eklenmesi halinde, işletmeye dışardan ilave nakdi bir kaynak girişi olmayacağı gerekçesiyle, bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinden karşılanan sermaye artışları dolayısıyla indirim hakkından yararlanılamayacağı kabul edilmiştir.

 

Ayrıca, sermaye şirketlerinde ortaklar veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları da indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Bu tespitin yapılması ise kendi içinde çeşitli zorluklar taşıyabilmektedir. Amaç, esas itibariyle borçla finanse edilen şirketin muvazzalı şekilde nakdi sermaye artışı yapmasının önüne geçilmek istenmesidir.

 

3-Bakanlar Kurulu Yetkisi:

 

Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun e'şas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri; gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları,için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150'ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

 

4-Kanunun Maddesinin Yürürlük Tarihi:

 

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi Kanunun 26. Maddesinde 1 Temmuz 2015 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, nakit şeklinde sermaye artışı planlayan mükelleflerin bahsi geçen tarihe kadar bu planlamalarını ertelemelerinin yararlarına olacağı hususunu iletmek isteriz. Aksi takdirde, bu Kanun hükümlerinin getirmiş olduğu haktan yararlanamayacaklardır.

 

-Genel Değerlendirme:

 

Daha önceki yazımızda yasal olarak çeşitli belirlemelerde bulunduğumuz hisse paylarına ilişkin satışın önünde yasal şartları taşımak suretiyle önemli bir engelin bulunmadığı düşünülmektedir. Bildiğimiz üzere şirket sermayeleri, her ne kadar enflasyon düzeltmesi meri mevzuatımızda bulunsa bile, bugün itibariyle gerçek değerlerini temsil etmemektedir. Şirketler, zaman içerisinde önemli gayri maddi haklara kavuşabildiği gibi, yatırımları veya taşınmazları sayesinde cari değerlerinde çok önemli düzeylerde değer artışları gerçekleşebilmektedir. Bu durum, hisse değerlerinin de kayıtlı değerlerinden ciddi düzeyde sapmalarına neden olabilmektedir. Şirket ortakları, tarihi maliyetle elinde bulundurdukları şirket paylarını şirkete cari değerlerle (yasal kriterleri dikkate almak kaydıyla) satmak suretiyle önemli bir fona sahip olabileceklerdir. Burada şirketin yapması gereken eleştiri boyutundan kaçabilmek adına bağımsız değerleme şirketlerinden şirket değerine ilişkin rapor almalarının faydalı olduğu düşünülmektedir. Şirket, bu hisseleri alacağı bir kararla ileride yeniden satışa arz edebileceği gibi, sermaye azaltımı yoluna da gidebilecektir. Bu hisseler, geri satın alındığı dönemde kar dağıtımı, oy hakkı, toplantılara katılma hakkı gibi hisse senedinin sağlamış bulunduğu hakların hiçbirisine sahip olmayacak, bir anlamda bu haklar bu hisseler için donacaktır. Şirket ortakları, bu hisse satışları yoluyla elde ettikleri fonları cari hesap yoluyla borçlu oldukları tutardan düşerek inceleme riskinden kurtulabilecekleri gibi, yukarıda yer verdiğimiz yasal düzenlemeler ışığında doğrudan veya dolaylı yollarla nakit sermaye olarak yeniden koyabilecektir. Bu sermaye artışını engelleyen herhangi bir durum yasal mevzuat açısından sözkonusu değildir. Yani, sermayesi yoğun şekilde ayni varlıklardan oluşan veya zamanla aktif yapısı nakit dışı varlıklara yönelmiş şirketler sermaye yapılarını nakit sermaye şekline döndürebileceklerdir. Kar dağıtımına bağlı görüşlere ise daha önceki bir yazımızda yer vermiştik.

 

Bir diğer ifadeyle, sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden “ilgili hesap döneminin sonuna kadar” hesaplanan faiz tutarının % 50'si kurumlar vergisi matrahından beyanname üzerinde indirim konusu edilebilecektir.

 

Keza, geçmiş yıllar karları, sermaye ve kar yedekleri gibi işletme özkaynakları içinde yer alan değerlerin sermayeye eklenmesi halinde, işletmeye dışardan ilave nakdi bir kaynak girişi olmayacağı gerekçesiyle, bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinden karşılanan sermaye artışları dolayısıyla indirim hakkından yararlanılamayacağı kabul edilmiştir.

 

Yasal açıdan bu kaynaklar dışında yeni nakdi sermaye artışlarının bu haktan yararlanmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
4 + 1 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.