Gölbaşı :
z     z
22 Kasım 2010, 23:49
pPaylaş : Google PlusGoogle Plus    FacebookFaceBook    TwitterTwitter  
  s   Bayram Türkmez

Gölbaşı Güneykent Projesi'nde Neler Oluyor/Neler Olacak!

Gölbaşı Güneykent Projesi'nde Neler Oluyor/Neler Olacak!    www.golbasigazetesi.com imar başta olmak üzere Gölbaşı'nda çok tartışma konusu olan, kimi zaman peşkeş çekildiği iddialarıyla, kimi zaman birilerine rant kazandırdığı iddialarıyla mahkemeye başvurulan proje dosyalarını açıyor.     Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Gölbaşı Belediye Eski Başkanı Dr.Cevdet Kara döneminde 1/1000 lik planlarının yapılması yetkisi de meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne verilen, Eski Başkan Abdulnasır Haşlak döneminde de devam ettirilen  yeni dönemde devam eden ancak mahkeme kararıyla iptal edilen ve yeniden gündeme gelen  (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) gibi birçok mahalleyi kapsayan Güneykent Projesi'nde buğüne kadar neler yaşandı?  Bu proje den kimler nasıl yararlanacak? İtirazları kim yapıyor, neden yapıyor? Güneykent Projesi Gölbaşı'na Neler Katacak? Projenin son durumu nedir? vb. birçok sorunun açıklamalarını yetkililer ile proje konusunda bilgisi olan uzmanlardan sizlere sunacağız.      Bu yazımızda  projenin aşamaları ve neler yaşandığı konusunda aşağıdaki belgeleri sunuyoruz. Devamında ise birçok sorulara açıklık getirecek, Harita Mühendisleri, Avukatlar, İlgililer, bazı  siyasiler ile vatandaşların görüşlerine yer vereceğiz...   Bayram Türkmez        Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanı İmar Planı İptal Edildi

 

Pazartesi, 19 Nisan 2010 00:00    .Bilindiği gibi Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı 13.07.2009 tarihinde açtığımız ve Ankara 5. İdare Daire 2009/934 Esas numarasıyla görülen davada Mahkemece 19.04.2010 tarihinde Ankara 5. İdare Dairesinin 2010/114 sayılı kararı ile dava konusu planın iptaline karar verilmiştir.

  

 

DAVA TALEBİ

 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.03.2009 tarih ve 835 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri’nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebidir.

 

DAVA BİLGİLERİ

 

Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Davalı: Ankara Büyükşehir Belediyesi

Dava 13.07.2009 tarihinde açılmıştır. 

Ankara 5. İdare Mahkemesi  2009/934 E.

 

DAVA SÜRECİ

 

1.    Mahkemece verilen ara karar ile yürütmeyi durdurma isteminin davalı İdarenin cevabından sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir. (14.07.2009)

2.    Mahkemece yapılan değerlendirmede yürütmeyi durdurma talebimizin kabulüne karar verilmiştir. Davalı idareden savunma dilekçesi gelmiştir. (30.10.2009)

3.    Davalı idare yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmiş ancak itirazı reddedilmiştir. (22.12.2009)

4.    Mahkemece rapor doğrultusunda planın iptaline karar verilmiştir. (19.04.2010)

 

DAVA GEREKÇELERİ

 

Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişime Proje Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği üzerinde yapılan incelemede;

 

1 - Ankara kentinin en önemli gelişme aksının üzerinde yer alan ve kentin gelişme baskısının yoğun yaşandığı bölge özelliğini taşıyan bu alanda parçacı bir yaklaşımla konunun ele alındığı, planlama tekniklerine aykırı olduğu, ekonomik, demografik, sosyal ve mekansal gelişim süreçlerinin tanımlanmadığı, ayrıca nüfus, istihdam ve ulaşım-yeşil sistem dengelerini bozan bir niteliğe sahip olduğu görülmüştür.

 

Nazım İmar Planı 3194 sayılı yasanın 5.maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre:

 

"Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. "

 

Bu tanıma göre nazım imar planlarının parçacı bazda değil bir bütün olarak yapılması gerekmektedir. Ancak dava konusu nazım imar planı değişikliği parçacı bir biçimde ve kamu yararı değil kişisel yararlar gözetilerek değiştirilmiş, inşaat emsali ve yoğunluk artırılmış, üst ölçekli plan kararlarına dayanmaksızın parçacı bir yoğunluk artışı getirilmiştir.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği”nin 3. maddesindeki “Plan Değişikliği” tanımında (17.03.2001/24345 R.G.); “Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir” denmektedir. Oysa plan değişikliği ve açıklama raporu incelendiğinde, plan değişikliğinin niçin yapıldığına dair hiçbir teknik bir gerekçenin bulunmadığı görülmektedir.

 

Plan değişikliği, alanının çevresi ile ilişkisi, işlevi, yapı yoğunluğu, ulaşım-dolaşım sistemine etkileri, kent bütününe etkisi, yerleşmelerin gelişme potansiyeli, sektörel hedefleri ve alt yapıların dağılımı gibi etkenler göz önüne alınmaksızın gerçekleştirilmiştir.

 

Planlama alanında, Ankara’daki mevcut emsallerin üstüne çıkan bir yapı yoğunluğu kararı verilmiş, bu tür bir yapı yoğunluğunun olası etkileri ise göz ardı edilmiştir. Böylesine bir kitle, yoğun ve kesintisiz trafik akışının bulunduğu bir ana yolun kenarında konumlanmış olduğundan, yalnızca ulaşım ve yola katılımda sorunlara sebep olmakla kalmayacak, bulunduğu bölgeyi de olumsuz yönde etkileyecektir.

 

Kent bütünü ölçeğinde, gerekli ve yeterli analizler yapılmaksızın gerçekleştirilen böylesi parçacı plan uygulamaları, benzer örneklerde olduğu gibi nüfus-işgücü ve yoğunluk dengelerine zarar vererek kentsel ve bölgesel anlamda telafisi güç sonuçlar doğurmaktadır.

 

Söz konusu değişiklik 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 38. maddesi dayanak alınarak hazırlanan Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 30. maddesine aykırıdır.

 

"Madde 30 - İmar planlarında sosyal ve teknik alt yapı kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi durumunda:

 

    1) Nazım plan ana kararlarının bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile yapılamaz.

    2) Yeni belirtilen kullanışın ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı alanları Ek 1'deki tabloda belirtilen standartlara ve nüfus şartı aranmaksızın otopark yönetmeliği hükümlerine uygun olarak birlikte düzenlenir.

    3) Yerleşmenin gelişme yönü, büyüklüğü ve arazi kullanımlarının fonksiyonel dağlımı ve genel yoğunlukları gibi nazım plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak imar planının yeniden yapılması için mümkün olabilir.

 

Söz konusu nazım imar planı incelendiğinde aynı zamanda Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesinin de göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu madde uyarınca artan nüfus yoğunluklarıyla ilgili olarak imar planları belli şartlara bağlanmışken dava konusu alandaki yoğunluk tamamıyla göz ardı edilmiştir. "

 

Planlama alanının çevresi ile ilişkisi, işlevi, yapı yoğunluğu, ulaşım dolaşım sistemine etkileri, kent bütününe etkisi gibi unsurlar incelenmeden, kent bütünü planlama çalışmalarından kopuk olarak gerçekleştirilen böylesi bir parçacı uygulama, şehircilik ilkeleri, planların kademeli birlikteliği, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır. 

 

2 - Planlama alanında Çevre ve Orman Bakanlığı D.S.İ Genel Müdürlüğü Etüt Plan Dairesi Başkanlığının 13.11.2008 gün ve 12979 sayılı yazılarında belirtilen görüş ve eki pafta doğrultusunda Akifer saha sınırının (yeraltı su seviyesi yüksek alanlar) gösterildiği bu sınır içinde konut gelişme alanlarında yapılaşma koşullarının E: 0.15, Hmax: 6.50 olarak belirlenmesine karşılık Öneri Proje Alanı olarak belirlenen ve yine Akifer sınırı içinde kalan alana yapılaşma koşulunun E: 1.50 olarak verilmesinin şehircilik ve planlama esaslarına, eşitlik ilkesine ve doğal kaynakların korunmasına aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.

 

Bu nedenlerle, Başkanlığınızca onaylı üst ölçekli planın belirlediği çerçevenin dışına çıkılarak belirlenmiş yoğunluk kararlarının üzerinde bir nüfus yoğunluğu öngören, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait özel proje alanına ayrı bir yapılaşma koşulu verilmesi E=1.5, Hmax=serbest, eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gibi onaylı mevzi planlar, mevcut yapılaşmalar, arazinin topoğrafyası ve jeolojik eşiklerin detaylı olarak değerlendirilmesi sonucunda bölge içi dağıtıcı yollar, sosyal donatı alanları ve diğer kullanımların yerleri ve büyüklükleri yönünden farklılıklar barındıran, üst ölçekli kararları yok varsayarak bir grup ya da zümreye özel imar rantı sağlamaya yönelik olduğu görülen, açıkça şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kamu yararına aykırı söz konusu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2008 gün ve 3075 sayılı kararı ile onaylanan Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişime Proje Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemi.

 

gerekçe gösterilerek planın iptaline karar verilmiştir.

    GÜNEYKENT PROJESİ NASIL DOĞDU! KİMLER NEDEN İTİRAZ ETTİ!       T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

Karar NO: 1590 13.06.2008

-          K A R A R –

 

 

Gölbaşı İlçesi Güneykent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırına ilişkin İmar

ve Bayındırlık Komisyonunun 13.06.2008 gün ve 387 sayılı raporu Büyükşehin Belediye

Meclisinin 13.06.2008 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2006

gün Ve 27,49 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli "Güneykent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje

Alanı Sının" 01.12.2006-01.01.2007 tarihleri arasında ilan edildiği, süresi içinde itiraz olmadığından

kesinlik kazandığı,

Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 493 sayılı kararı ile söz

konusu KDGPA sınırında yapılan değişikliğinde 01.03.2007-01.04.2007 tarihleri arasında ilan edildiği vesüresi içinde itiraz olmadığından kesinleştiği,

Söz konusu Güneykent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım

İmar Planı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 gün ve 3202 sayllı kararı ile tadilen

onaylandığı, 17.04.2008-16.05.2008 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle ilan edilmiş, ilan süresi içinde yapılan itirazların Belediye Meclisimize sunulduğu,

15.11.2006 gün ve 2749 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis karan ile onaylanan ilk

KDGPA Sınmn iptaline yönelik açılan dava sonucunda, Ankara 13.İdare Mahkemesinin 28.03.2008 günve E:2007/l 18,K:2008/581 sayılı kararı ile;

*Tuluntaş, Koparan ve çevresinin onaylı bir üst ölçek plana dayanmadan ve kent bütünü

ölçeğinde ele alınmadan, parçacı bir yaklaşımla 1/5000 ölçekli bir planla gelişmeye açılmasının planların

kademeli birlikteliği ilkesi ile uyarlık göstermediği

*Dava konusu planın sınırlarının 15.11.2006 tarihinde onaylandığı ve bu tarihte sımrlann

belirlenmesini yönlendirecek onaylı bir üst ölçek plan olmadığı, aynı zamanda plan sınırlarının

belirlenmesinde bilimsel yöntemlerin kullanılması, alanı ilgilendiren fiziksel ve diğer eşiklerin saptanması

gerektiği, planlama alanının büyüklüğünün ve sınırının tespitinde kullanılan bilimsel nedenlerin, eşiklerin

neler olduğunun açıklanmadığı,

*Söz konusu alanın hala tarım alanı niteliğini koruduğu ve gelişmeye açılıp açılmayacağına

ilişkin bilimsel bir toprak sınıfı raporunun henüz olmadığı,

*5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesinin, kentsel dönüşüm ve gelişim alanını,

tanımlanan içerikte dönüşüm ve bu dönüşüme bağlı gelişmeyi birbirine bağlı işlemler olarak

tanımlamakta olduğu ve kentin eskiyen kısımlarım Özellikle vurguladığı, dava konusu alanda

yapılması gerekenin "dönüşüm" değil doğrudan "gelişme" olduğu,

Gerekçeleri ile iptaline karar verildiği,

 

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

Karar NO: 1590 13.06.2008

- 2 -

-Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 525 sayılı kararı ile onaylanan,

1/25000 ölçekli "2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı" kapsamında bu bölgenin kentsel gelişim alanı

olarak öngörüldüğü

- Söz konusu alandaki tarım topraklarına ilişkin görüşün 08.03.2007 gün ve 847-R-

(1074)051 sayılı yazımız ile istendiği ve İl Tarım Müdürlüğü'nün 21.02.2008 gün ve 1509-5752

sayılı cevabi yazısı ile görüşlerin geldiği,

5393 sayılı "Belediye Kanunu Tasarısı" ve gerekçesinde; 73. maddenin gerekçesi

olarak;

"Sağlıksız ve hızlı kentleşme ülkemizin önemli sorunlarının başında gelmektedir. Kentlerimiz

özellikle ülkemizin batı bölgelerinde aşırı şekilde büyümüş, fakat buna uygun sosyal imkânlarla

donatılamamıştır. Büyük kentlerde trafik, hava kirliliği, yetersiz konut, çarpık yapılaşma, altyapı

hizmetleri ve benzeri sorunlar acilen çözüm beklemektedir.

-Bu düşünceden hareketle Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerin

kentin gelişimine uysun konut alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak;

kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve restore etmek amacıyla kentsel gelişim alanları ilan etme

ve uygulayabilmelerine imkân vermek kaçınılmaz hale gelmiştir. Madde bu amaçla düzenlenmiştir.

-Kentsel gelişim projesi ilan edilecek yerin belediye veya belediye mücavir alan sınırları içinde

bulunması ve en az 50.000 metrekare olması öngörülmektedir. Ayrıca, bu alanların, imar görmemiş

alanlardan seçilmesi esas olmakla birlikte imar görmüş alanlarda da belirli şartlar dâhilinde

uygulanma imkânı bulunmaktadır.

-Kentsel gelişim projesi uygulamalarının sürüncemede kalmaması için uygulama ile ilgili olarak

açılacak davaların, mahkemelerde öncelikle görüşülmesi ve karara bağlanması öngörülmektedir.

" şeklinde ifade edildiği,

Bu çerçevede mahkeme kararı da dikkate alınarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca

"Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanı Sınırı" adıyla yeni bir sımr hazırlandığı,

"2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı" kararlarına uygun olarak İmar ve Şehircilik

Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanı Sınırı" ile;

İptal edilen KDGP Alanının, doğu sınırında yer alan ve İmar ve Şehircilik Dairesi

Başkanlığınca yürütülen planlama çalışmalarında herhangi bir değişiklik yapılması gerekli

görülmeyen, ancak Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından planlanan, tapu tescil işlemleri

tamamlanan imar adaları ile,

 

 

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

Karar NO: 1590 13.06.2008

- 3 -

(^Coparan Mahallesi Yerleşik alanının doğusunda kalan, İl Tarım Müdürlüğü'nün 21.02.2008 gün ve

1509-5752 sayılı görüşleri doğrultusunda, "Kuru Mutlak Tarım Arazisi" olarak belirlenen ve herhangi bir

plan kararı üretilmesi mümkün olmayan alan sınır dışına çıkarıldığı,

Proje alanı sınırına bitişik olan Mülkiyeti.Gölbaşı Belediyesine ait 57400 m2 yüzölçümlü Koparan

tp. 527 no'lu parselinde 27.05.2008 tarih ve 2138-3087 sayılı ilçe belediyesi yazısıyla sınıra dahil

edilmesinin talep edildiği,

-Mahkeme Kararı doğrultusunda Projenin adında yer alan "Dönüşüm " ifadesi çıkarılarak projenin

adı "Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanı Sınırı" olarak belirlendiği,

Hususları tespit edilmiş olup, "Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alam Sının" teklifinin ilçe

belediyesi talebinin de kabulü suretiyle " onayı"na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak

oylamaya katılan 93 üyeden 17 red oyuna karşılık 76 oyla üye tüm sayısının salt çoğunluğuyla kabul edildi.

 

 

T.C.

ANKARA

5. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2008/1825

KARAR NO : 2009/1462

DAVACI : Çağdaş Başkent Ankara Derneği

VEKİLİ : Av. Muzaffer Yılmaz

İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi C Blok 6 Kat No: 459

K.Dere/ANKARA

DAVALI : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı /ANKARA

VEKİLİ : Av.Candan Yılmaz-Aynı yerde -

İSTEMİN ÖZETİ : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2008 gün ve 1590 sayılı

Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanı Sınırı ilanına ilişkin kararının; yargı karararını hükümsüz

kılmak amacıyla tesis edildiği, kamu yararı, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğu, 5393

sayılı Yasanın 73. maddesi ile getirilen düzenleme amacının aşıldığı ve 5393 sayılı Yasa'nın 73.

maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu nedenleri ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Davacı derneğin ehliyetinin olmadığı, işlemin kamu yararına ve

şehircilik ilkelerine uygun olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca bir

planlama yapıldığı, dava konusu işlemde söz konusu bölgeye ilişkin daha önceki Mahkeme

kararlarındaki iptal gerekçelerinin göz önüne alınmadığı iddiasının doğru olmadığı, 5393 sayılı

Yasanın 73. maddesinde yer alan şartları sağlamadığı ve planı olmayan bir alanda plan sınırı

belirlenmesinin planlama ilkelerine uyulmadığı iddialarının da yerinde olmadığı, sonuç itibariyle

dava konusu işlemin mevzuat hükümlerine uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği

savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesince davacının Anayasaya aykırılık iddiası yerinde

görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

Davalı idarelerin usule ilişkin itirazları yerinde görülmemiştir.

Dava, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2008 gün ve 1590 sayılı Güneykent

Kentsel Gelişim Proje Alanı Sınırı ilanına ilişkin kararının iptali istemiyle açılmıştır.

5216 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/1-c maddesinde; "Kanunlarla

büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım

işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarım ve her türlü imar uygulamasını

yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.07.1966 tarihli v<= 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere

verilen yetkileri kullanmak" Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkisi arasında sayılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesinde ise; "Belediye, kentin gelişimine uygun

olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret

alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak

veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri

uygulayabilir.Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam

sayısının salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir.Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında

yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri ahnır.Bir yerin

kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir

alan sınırları içerisinde bulunması ve en az ellibin metrekare oİması şarttır. Kentsel dönüşüm ve

gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma

yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve geİişim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından

açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır" hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Güneykent Kentsel dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

sınırına ilişkin 15.11.2006 gün ve 2749 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının

T.C.

ANKARA

5. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2008/1825

KARAR NO : 2009/1462

alındığı, bu kararın Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 28.03.2008 gün ve E:2007/l 18, K:2008/581

sayılı kararı ile iptal edildiği, bunun üzerine davalı idarece 13.06.2008 gün ve 1590 sayılı kararla

onaylanan Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanı Sınırı ilanı kararının alındığı, bu karara karşı da

mahkememiz nezdinde görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır

Olayda, uyuşmazlığa konu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2008 gün ve

1590 sayılı Güneykent Kentsel Gelişim Proje Alanı Sınırı ilanına ilişkin kararın iptali istemiyle

Mahkememizin E:2009/57 sayılı esasına kayden açılan davada yaptırılan keşif ve bilirkişi

incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda özetle; dava konusu meclis kararında "Kentsel

gelişim" kavramına yer verildiği, mevzuatta böyle bir tanımlamanın bulunmadığı, 5393 sayılı

yasanın 73.maddesindeki tanımda "Kentsel Gelişim" diye bir ifadenin yer almadığı, bu nedenle

"Kentsel gelişim Proje Alanı Sınırı" şeklinde bir adlandırmanın kavram karmaşasına yol açtığı ve

planlama ilkelerine uygun olmadığı; öte yandan, 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar

Planında dava konusu alanın "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak belirlenmediği,

dolayısıyla dava konusu işlemin üst ölçekli plan kararlarına aykırı bir şekilde tesis edildiği, ayrıca

Güneykent Kentsel Gelişim proje Alanı Sınırının doğu kısmının Gölbaşı havzasında yer aldığı, bu

nedenle Havza sınırı içerisine giren kısım için özel bir planlama yaklaşımı ile ele alınarak havza

koruma prensipleri ile planlaması gerekirken, konut gelişim veya kentsel gelişim alanı olarak

planmasmm imar mevzuatı, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından

uygun olmadığı görüş ve kanatine varıldığı" belirtilmiş olup, rapor hükme esas alınarak dava

konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle 22.10.2009 gün ve E:2008/57,

K:2009/1459 sayılı karar ile iptaline karar verildiği görüldüğünden, aynı kentsel gelişim proje

alanı sınırı ilanına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptalinin istendiği bu

davada karar verilmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer

olmadığına, aşağıda dökümü yapılan 158,00 TL yargılama gideri ile AAUT uyarınca takdir

edilen 400,00TL vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan posta

giderinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde

Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 22/10/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

EMİNE AKTEPE

 Uye

İHSAN YILMAZ

101130

Uye

ZIYA ÖCAL

101563

yorum
*Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görecektir. *Gerekli | Diğer Kullanıcılar Görmeyecektir.
5 + 2 =  *Gerekli | İşlem Sonucunu Kutuya Yazınız.